หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สุรชัย สารสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งโพ
ทุ่งโพแหล่งเกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนความรู้ เคียงคู่คุณธรรม
นำเกษตรไร้สาร ตระการตาแหล่งท่องเที่ยว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งโพ
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งโพ
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
 
 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบจุดจ่ายน้ำถาวร หมู่ที่ ๔ บ้านเด่นรั [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 128 
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 126 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวทางจราจรสายทางเข้าระบบปร [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 113 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบ้านนางมนัส ทองยา ถึงบ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 139 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศพด. บ้านน้ำพุ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 112 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานและป้ายไม้ ศพด.บ้านเนินพยอม [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 108 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหินไก่เขี่ย [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 128 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโพ ส [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 119 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะตาพุ่มฝั่งขวา ห [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 99 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขานาง-ปลักม่วง [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 126 
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานและป้ายไม้ ศพด.บ้านเนิ [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 96 
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบจุดจ่ายน้ำถาวร ม.4 [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 62 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 75 
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านน้ำพุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 90 
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะตาพุ่มฝั่งขวา .ม.10 [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 72 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
   

วัดทุ่งโพ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กม. มท 0804.6/ว1939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3842  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3843  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1925  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1919  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย สน.บถ. มท 0809.5/ว14  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล สน.บถ. มท 0809.5/ว12  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1922  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ในระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร RL เข้าบัญชีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รหัสบัญชีย่อย 10933 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำ งปม. และฎีกาเบิกเงินฯ ในระบบ e-LAAS ปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 129 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ อน 0023.3/ว 211 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 116 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 อำเภอหนองฉาง [ 16 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 214 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2563.pdf [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2563.pdf [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด่วนที่สุด [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลครั้งที่ 6/2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลครั้งที่ 6/2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (เกษียณสร้างสุข Happy retirement ) จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 2- 3) [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง \"ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้\" ด่วนที่สุด [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
ข้อเสนอเเนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้เเละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 91 
โครงการสนับสนุนเเละช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 89 
เเจ้งผลการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 104 
หลักการมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 60 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องปัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 92 
ขอยกเลิกการดำเนินโครวการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 88 
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
ขอความร่วมมือให้ อปท. ตอบแบบสำรวจด้านการตรวจสอบภายใน ความคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงฯ [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 138 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าของ อปท. ผู้รับผิดชอบด้านบำเหน็จบำนาญฯ ปี 2563 (ด่วนมาก) [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 273 
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ระยะที่ 1 [ 26 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 79 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเ [ 1 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเ [ 24 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิ [ 23 เม.ย. 2563 ]

 
 
อบต.เนินแจง วันอาสาฬหบูชา [ 5 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยคต ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำระบบประปา หมู่ 9 (จุดที่2) บ้านไทรงาม [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงขวาง ตัวอย่างการคำนวณลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำระบบประปา หมู่ 9 (จุดที่1) บ้านไทรงาม [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์ จำนวน 4 หลัง ให้กับวัดเขาถ้ำประทุน หมู่ที่ 12 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
สอบถามเรื่องเสียภาษีค่ะ (16 มิ.ย. 2563)    อ่าน 20  ตอบ 1  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (16 มิ.ย. 2563)    อ่าน 27  ตอบ 1  
ท่อประปาแตก (15 มิ.ย. 2563)    อ่าน 8  ตอบ 1  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
จำนวนผู้เข้าชม 3,503,064 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร 08-1973-3959
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ