หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สุรชัย สารสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งโพ
ทุ่งโพแหล่งเกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนความรู้ เคียงคู่คุณธรรม
นำเกษตรไร้สาร ตระการตาแหล่งท่องเที่ยว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งโพ
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งโพ
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์ [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 64 
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาส [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 171 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง กำหหนอเวลาแล้วเสร็จของขบวนการ ขั้นตอน [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 146 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 138 
 
 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบจุดจ่ายน้ำถาวร หมู่ที่ ๔ บ้านเด่นรั [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 280 
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 281 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวทางจราจรสายทางเข้าระบบปร [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 251 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบ้านนางมนัส ทองยา ถึงบ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 291 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศพด. บ้านน้ำพุ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 225 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานและป้ายไม้ ศพด.บ้านเนินพยอม [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 227 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหินไก่เขี่ย [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 274 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโพ ส [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 248 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะตาพุ่มฝั่งขวา ห [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 228 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขานาง-ปลักม่วง [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 264 
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานและป้ายไม้ ศพด.บ้านเนิ [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 226 
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบจุดจ่ายน้ำถาวร ม.4 [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 178 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 188 
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านน้ำพุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 217 
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะตาพุ่มฝั่งขวา .ม.10 [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 189 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
   

วัดทุ่งโพ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
 
 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว802  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว793  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล(ด่วนที่สุด) [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
การประเมินองค์กรคุณธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 65 
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ด่วนที่สุด) [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 52 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 (ด่วนที่สุด) [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 119 
ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทัยธานี (นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ. นายก ทม.) ที่ อน 0023.3/ว 1662 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 159 
ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทัยธานี (หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานี) ที่ อน 0023.3/ว 1662 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 85 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนเเละเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 ) [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือหรือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯประจำปี 2563 (ด่วนที่สุด) [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) (ด่วนที่สุด) [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 93 กลับต้นสังกัด [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งวดที่ 1 (ด่วนที่สุด) [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 (ด่วนทีั่สุด) [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 91 - 92 กลับต้นสังกัด [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 - 4 ด่วนที่สุด [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด) [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (ด่วนที่สุด) [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
แจ้งเลื่อนการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของอปท. ในเขตอำเภอบ้านไร่  [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัดสุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภารัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ด่วนที่สุด) [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยระดับพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
 
 
 


จัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซ [ 1 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 9 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 9 มี.ค. 2564 ]

 
 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนานายไพโรจน์ อินพรม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมเข [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าโพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ ลงพื้นทื่ดำเนินการประชาคม เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยประชาชนเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพั [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองแก ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและร้องเรียนร้องทุกข์ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อประ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน ม.4 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบุญช่วย กล่ำทวี (โดยใช้หิน [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศจัดจ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่ 3 บ้านลานคา [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
 
E-service
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องเสียภาษีค่ะ (16 มิ.ย. 2563)    อ่าน 252  ตอบ 1  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (16 มิ.ย. 2563)    อ่าน 201  ตอบ 1  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
จำนวนผู้เข้าชม 6,928,761 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร 08-1973-3959
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ