หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สุรชัย สารสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งโพ
ทุ่งโพแหล่งเกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนความรู้ เคียงคู่คุณธรรม
นำเกษตรไร้สาร ตระการตาแหล่งท่องเที่ยว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งโพ
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งโพ
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุุ่งโพ [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
เรื่อง-เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 100 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง การขึ้นบัยชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รั [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 97 
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 82 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลื [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 148 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบจุดจ่ายน้ำถาวร หมู่ที่ ๔ บ้านเด่นรั [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 376 
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 381 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวทางจราจรสายทางเข้าระบบปร [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 336 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบ้านนางมนัส ทองยา ถึงบ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 373 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศพด. บ้านน้ำพุ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 310 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานและป้ายไม้ ศพด.บ้านเนินพยอม [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 311 
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหินไก่เขี่ย [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 377 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโพ ส [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 327 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะตาพุ่มฝั่งขวา ห [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 309 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขานาง-ปลักม่วง [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 346 
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานและป้ายไม้ ศพด.บ้านเนิ [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 315 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
   

วัดทุ่งโพ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2066  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯ กศ. มท 0816.3/ว2055  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2071  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2062 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 3 ด่วนที่สุด [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ด่วนที่สุด [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแผนงานด้านสาธารณสุขเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการของกันเงินงบปี64 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 78 
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ อุทัยธานี จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 53 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
ส่่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. ด่วน [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ด่วนที่สุด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 52 
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมการทำเครื่องกำจัดเศษอาหารในครัวเรือนแบบ 2 in 1 ด่วนที่สุด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็๋งของเศรษฐกิจฐานราก(ด่วนที่สุด) [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 138 
แจ้งเลื่อนกำหนดการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ด่วนที่สุด) [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
การบันทึกข้อมูลในระบบการติดตามข้อมูลปริมาณงานของท้องถิ่นอำเภอ (Workload Tracking System) [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
แบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 4 [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
 
 
 


จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์ [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด อบต. จำนวน ๑๔ รายกา [ 14 ก.ย. 2564 ]

 
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 192 
อบต.หนองยายดา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแบคโฮ ขุดหลุมเพื่อปลูกป่า เนื่องในวันคล้ายวันส [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองยายดา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ. [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.เนินแจง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินแจง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินแจง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
 
E-service
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
Wouters BespaarvlogHet Kantoor (18 ก.ย. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 127  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องเสียภาษีค่ะ (16 มิ.ย. 2563)    อ่าน 355  ตอบ 1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
จำนวนผู้เข้าชม 8,682,488 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร 08-1973-3959
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ