ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง อบต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (18 ต.ค. 2557)    อ่าน 10109  ตอบ 97
อบต.ลานสัก แจ้งเรื่องผ้าป่วัดเขาพระยาพายเรือ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ ข้าวไรซเบอร์รี่ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 787  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) (14 ต.ค. 2557)    อ่าน 125  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ทุจริตในการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ต.หนองสรวง (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 168  ตอบ 1
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ น้ำประปาหมู่บ้าน (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 149  ตอบ 1
ทต.หนองฉาง เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 4036  ตอบ 26
อบต.ทองหลาง รับบรรจุแต่งตั้งและ โอนย้าย ข้าราชการ (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 58  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (8 ต.ค. 2557)    อ่าน 2575  ตอบ 6
อบต.หนองสรวง การก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 3 อบต.หนองสรวง จ.อุทัยธานี สร้างผิดแบบการก่อสร้าง (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง รับโอนย้าย ข้าราชการ (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 228  ตอบ 7
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (3 ต.ค. 2557)    อ่าน 4541  ตอบ 31
สถ.จ.อุทัยธานี ขั้นตอนการเป็นผู้ดูแลเด็ก (3 ต.ค. 2557)    อ่าน 106  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี ขอทราบความคืบหน้ารับความช่วยเหลือน้ำกินน้ำใช้2557 (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 1
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูน [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมศาลาอเนกป [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 53 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ส [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้าง ของ อบต.น้ำซึม [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้าง ของ อบต.ดอนขวาง [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้าง ของ ทต.ตลุกดู่ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้าง ของ ทต.ทัพทัน [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้าง ของ อบต.หนองกลางดง [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หลุมเข้า แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินคนพิการผู้สูงอายุปี๒๕๕๙ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 91 


โครงการพัฒนาตำบลนมแม่ สู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กตำบลทุ่ [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 104 
   
วัดน้ำพุ

 
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3502  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3579  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว28  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว27  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว26  [ 20 ต.ค. 2557 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557 กค. มท 0803/ว1871  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1866  [ 17 ต.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1823  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8839-8914 [บัญชีรายละเอียด]  [ 17 ต.ค. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว3507  [ 16 ต.ค. 2557 ]
การสำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท. ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1840  [ 16 ต.ค. 2557 ]
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว24  [ 15 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1835  [ 14 ต.ค. 2557 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง และกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 14 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0892.4/ว1828  [ 14 ต.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1834  [ 14 ต.ค. 2557 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1830  [ 14 ต.ค. 2557 ]
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1829  [ 13 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว3399  [ 13 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1821  [ 13 ต.ค. 2557 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 9/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว324  [ 13 ต.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" ด่วนที่สุด [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 136 
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 98 
สำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล (ด่วนที่สุด)(เพิ่มเติม) [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (ด่วนที่สุด) หนังสืออยู่ระหว่างการเสนอผุ้ว่าราชการจังหวัด [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
แนวทางปฏิิบัติการขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
การจััดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
สรุปประเด็นการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 31 
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆโดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
สำรวจการล้างข้อมูลระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
นิติกรรมที่ดิน [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
ภาษีสุราและสรรพสามิต(ด่วนที่สุด) [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ด่วนที่สุด) [ 13 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 149 
แนวทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 13 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 127 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่4/2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการรากฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 56  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0559247 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com