ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 




 
ทต.พลวงสองนาง สอบถามขอมูล (25 มิ.ย. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.วังหิน รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.หนองฉาง คนหนองฉางอยากได้โลตัส (21 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1108  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (15 มิ.ย. 2559)    อ่าน 118  ตอบ 0
อบต.ระบำ ขอแสดงความยินดีกับ อบต.ระบำ (15 มิ.ย. 2559)    อ่าน 88  ตอบ 1
อบต.บ่อยาง สอบถามตำแหน่งงานว่างค่ะ (14 มิ.ย. 2559)    อ่าน 72  ตอบ 1
อบต.หนองหลวง  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 มิ.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 มิ.ย. 2559)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.หนองแก  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 มิ.ย. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ท่าโพ สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแ (13 มิ.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 มิ.ย. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ห้วยคต  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 มิ.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักส่วนตำบล (12 มิ.ย. 2559)    อ่าน 138  ตอบ 0
ทต.หนองฉาง เจ้าหน้าที่น่ารักทุกคน (10 มิ.ย. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) ด่วน (9 มิ.ย. 2559)    อ่าน 160  ตอบ 2
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562) [ 1 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2559 [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 17 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการวางวางท่อเมนประปาหมู่บ [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.ตลุกดู่ ขออนุมัติราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาโดยขยายท่อเมน จุดสายทางบ้านผู้ใหญ่ [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.เมืองการุ้ง โครงการขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 25 
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ [ 30 มี.ค. 2559 ] อ่าน 168 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เชิญชวนรับชมรายการชิงช้าสวรรค์ โอทอป ในวันที่ 30 มีน [ 30 มี.ค. 2559 ] อ่าน 254 
   
วัดน้ำพุ

 
 
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1239  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/7941-8016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7863-7910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว1234  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว3609  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3616  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0806/ว33  [ 23 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารและติดตามการปลูกหญ้าแฝก (VGT) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1227  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว7  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1232  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1229 [แบบรายงานฯ]  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
ปรับปรุงแบบรายงานปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด (แบบ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/325 [แบบรายงาน]  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว32  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
มอบ คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ เพื่อใช้ในราชการ สน.บถ. มท 0809.6/ว1224 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน สน.สส. มท 0891.3/ว1223  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1222  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1216  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
การตรวจสอบข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการที่ไม่ได้ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมมาณ พ.ศ. ... ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1221 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง สน.บถ. มท 0809.6/ว41  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว31  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7622-7657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด) [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 58 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... และพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด่วนที่สุด) [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 132 
รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 190 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ เดือน มฺิ.ย.59 เพิ่มเติม พ.ค.59 [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
รายงานข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการและได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งวดที่ ๔(เดือนกรกฎาคา-กันยายน๒๕๕๙) (ด่วนที่สุด) [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ครั้งที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559)ด่วนที่สุด [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 35 
บัญชานายกรัฐมนตรีในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 45 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจฯ งวดที่ 5/59 [ 22 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 73 
การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 (ด่วนที่สุด) [ 22 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 107 
แบบรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานท่องเที่ยววิถีไทย [ 21 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 67 
การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ข้อกำหนดตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ [ 21 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 84 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในช่วงฤดูกาลระบาด [ 21 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 57 
โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็ก 3 กรกฎรคม 2559 [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 168 
การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตรในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต [ 17 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 51 
ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 16 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 69 
การจัรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 55 
แบบรายงานข้อมูลเงินสะสม ที่ อปท.ต้องเติมข้อมูลการก่อหนี้และเบิกจ่ายด้วยปากกาส่งให้จังหวัดเพื่อลงในระบบ e-plan ยเกเว้นอำเภอห้วยคตไม่ได้ลงให้ค่ะ [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 126 
ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วนสันติภาพสหรัฐอเมริการุ่นที่ 129) [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 33 
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 60 
แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542 [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 49 
ระบบรายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 73 
แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542 [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 41 
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 28 
ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วนสันติภาพสหรัฐอเมริการุ่นที่ 129) [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 46 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 828,464 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com