ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี ขอรับเหรียญจักรพรรดิมาลา (7 ธ.ค. 2559)    อ่าน 67  ตอบ 1
อบต.บ้านบึง กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (24 พ.ย. 2559)    อ่าน 17339  ตอบ 130
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลด่วน (22 พ.ย. 2559)    อ่าน 125  ตอบ 0
ทต.สว่างอารมณ์ รับสมัครเจ้าที่หน้าดูแลศูนย์เด็กเล็ก (19 พ.ย. 2559)    อ่าน 632  ตอบ 2
ทต.เขาบางแกรก ขอขอบคุณ (19 พ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.หนองฉาง คนหนองฉางอยากได้โลตัส (18 พ.ย. 2559)    อ่าน 1350  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการพัสดุ มีที่ไหนว่างบ้างคะ (18 พ.ย. 2559)    อ่าน 93  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.หนองบ่มกล้วย เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.ทุ่งพง โปรแกรมจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา,โปรแกรมจัดเก็บรายได้ขยะมูลฝอย (16 พ.ย. 2559)    อ่าน 946  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี ธุรการ อยากย้ายกลับบ้าน(อุทัยธานี) ที่ไหนว่างบ้างคะ (15 พ.ย. 2559)    อ่าน 206  ตอบ 4
อบต.น้ำรอบ  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ 4 องค์การส่งเสร (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 1
อบต.บ่อยาง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) เจ้าพนักงานพัสดุ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์(อ่า (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.บ่อยาง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์(อ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง จำ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
อบต.น้ำรอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหม [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหม [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ ประชาสัมพันธ์ สปสช. อบต.ท่าโพ ประจำปี 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าโพ กิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ กิจกรรมโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ประจำปีการศึกษา 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ กิจกรรมโครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปีการศึกษา 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองการุ้ง ประกาศเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค มือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.ระบำ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน แห่งการสวรรคต [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการหนองกระทุ่มร่วใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชการที่ 9 [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเต้นไป [ 25 พ.ย. 2559 ] อ่าน 31 


อบรมตามโครงการพัฒนาฯผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ในวันที่ ๑๖ พฤสจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเต้นไป [ 25 พ.ย. 2559 ] อ่าน 22 
   
วัดทุ่งโพ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง

 
 
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2538 [รายชื่อ]  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning ให้กับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.1/ว2539  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว2529  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2536  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2537  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว2516  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2515  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/16179 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2519  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2501  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2504  [ 29 พ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2486  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2491  [ 28 พ.ย. 2559 ]
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
หน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทม. ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 [ 6 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (ด่วนที่สุด) [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 52 
การดำเนินงาน โครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (ด่วนที่สุด) [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas กรณีที่ อปท.จะนำเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า (ด่วนที่สุด) [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 45 
การดำเนินงาน โครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (ด่วนที่สุด) [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 49 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่(ด่วนที่สุด) [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 105 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ(ด่วนที่สุด) [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 71 
การรายงานการใช้เงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย.59 [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 97 
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 54 
โครงการ บ้านเวียงป่าเป้า ปลอดจากอัคคีภัย [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 54 
แจ้างการจัดสรรเงินงบประมาณ และการสมทบเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 97 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 115 
โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมาย [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 62 
ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พ.ย.2559 ของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 100 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 88 
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 151 
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 62 
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 109 
การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 118 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 90 
เฉพาะกิจ 6 [ 22 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 79 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
ถนนในหมู่บ้าบ (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 77  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 887,025 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com