ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
อบต.บ่อยาง สอบถามตำแหน่งงานว่างค่ะ (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.บ่อยาง สอบถามตำแหน่งว่าง (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี พัสดุอยากกลับอุทัย (24 พ.ค. 2559)    อ่าน 229  ตอบ 8
สถ.จ.อุทัยธานี ขอขอบคุณ (23 พ.ค. 2559)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.เกาะเทโพ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการ (20 พ.ค. 2559)    อ่าน 39  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (18 พ.ค. 2559)    อ่าน 106  ตอบ 0
อบต.หนองแก สอบถามเรื่องสมัครงาน อบต.หนองแกค่ะ ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง (18 พ.ค. 2559)    อ่าน 60  ตอบ 0
ทต.เมืองการุ้ง สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (17 พ.ค. 2559)    อ่าน 307  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักส่วนตำบล (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 104  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อยากสบาย (14 พ.ค. 2559)    อ่าน 71  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (14 พ.ค. 2559)    อ่าน 6567  ตอบ 14
สถ.จ.อุทัยธานี การสอบคัดเลือกปลัด 7 (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 437  ตอบ 8
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (11 พ.ค. 2559)    อ่าน 15973  ตอบ 126
อบต.ท่าโพ  รถกระบะย้ายบ้าน รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (8 พ.ค. 2559)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.หูช้าง  รถกระบะย้ายบ้าน รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองแม่ฮ่อ (8 พ.ค. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 10 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
คู่มือสำหรับประชาชน การรับลงทะเบียนผู้พิการ [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 157 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.ห้วยคต โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยคต [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.อุทัยเก่า [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนขวาง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.ตลุกดู่ ผู้สูงอายุเกิน 100 ปี ภายในเขตเทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ระบำ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.ระบำ โครงการจัดประชุมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และการการจัดทำแผนชุมชนระดับต [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.ห้วยคต ขุดเจาะบ่อน้ำตื้นพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ระบำ มอบเช็คให้กับผู้ประสบวาตภัย [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.ดงขวาง ประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.ห้วยคต มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบวาตภัย [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เชิญชวนรับชมรายการชิงช้าสวรรค์ โอทอป ในวันที่ 30 มีน [ 30 มี.ค. 2559 ] อ่าน 234 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ [ 30 มี.ค. 2559 ] อ่าน 143 
   
วัดน้ำพุ

 
 
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1023  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ผต.สถ. มท 0811/ว14  [ 25 พ.ค. 2559 ]
เลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1022  [ 25 พ.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1018 [รายละเอียดเดือนมีนาคม 59] [รายละเอียดเดือนเมษายน 59]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว978  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การขอรับกระประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1007  [ 25 พ.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว992 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1000  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว999  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2747  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว991  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2559 ]
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว982  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว983  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญประชมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว979  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว987  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 2559 [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 164 
การฝึึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคารให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 236 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ เดือน พฤษภาคม 2559 [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 65 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 135 
การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (ด่วนที่สุด) [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 68 
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่แคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงภัยแล้ง ปี2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 67 
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา โครงการสายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปีครองราชย์ [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นภาษีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 61 
สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 74 
คู่มือและเอกสารประกอบการตรวจประเมิน LPA. [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 176 
ขอส่งประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และคำอธิบายเพิ่มเติมในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ - อปท) ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 176 
การจัดหาภาชนะเก็บกักน้่ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (ด่วนที่สุด) [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 84 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 81 
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 114 
แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 119 
แบบรายงานการใช้เงินสะสม ของ อปท. (งส1) [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 264 
การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี2559 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 126 
การติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 140 
แจ้งการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 94 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุกิจเฉพาะ (1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนเมษายน 59 (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 130 
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 2/2559 [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 163 
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 84 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
คดีเขยฝรั่งหึงชกต่อยคนไทย * * * ตาย เมื่อ 1 พย.57 (4 เม.ย. 2559)    อ่าน 98  ตอบ 0  
โครงการ อส.สำรอง (3 พ.ย. 2558)    อ่าน 217  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 812,159 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com