ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี ทต.เมืองการุ้ง รับโอนย้าย (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 278  ตอบ 7
สถ.จ.อุทัยธานี จพง.ธุรการ ต้องการโอนย้าย (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นวก.เงินและบัญชีอยากย้าย (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี การจ้างพนักงานตามภารกิจ (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 211  ตอบ 6
สถ.จ.อุทัยธานี อบตไหนในจังหวัดอุทัยต้องการรับเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ช่วยติดต่อด้วยค่ะ (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 417  ตอบ 14
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 9228  ตอบ 96
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (17 ส.ค. 2557)    อ่าน 3867  ตอบ 25
อบต.เขากวางทอง วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1491  ตอบ 21
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนต้องการกลับบ้าน (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 407  ตอบ 6
อบต.ป่าอ้อ ข้าวไรซเบอร์รี่ (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 568  ตอบ 4
อบต.เกาะเทโพ อบต.เกาะเทโพ แนะนำเว็บไซด์ค่ะ (11 ส.ค. 2557)    อ่าน 3816  ตอบ 7
อบต.น้ำซึม โปรแกรมจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา,โปรแกรมจัดเก็บรายได้ขยะมูลฝอย (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ทุ่งพง โปรแกรมจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา,โปรแกรมจัดเก็บรายได้ขยะมูลฝอย (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง รับโอน (ย้าย) / บรรจุ พนักงานส่วนตำบล (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 1007  ตอบ 2
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 40 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.น้ำซึม พนักงานส่วนตำบลโอน (ย้าย [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สะแกกรัง นายกเพลินเพชร สั่งพนักงานพ่นหมอกควันป้องกันกำจัดยุงลาย [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 30 
ทต.ทัพทัน ประชุมสภาเทศบาล [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.ป่าอ้อ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.สะแกกรัง นายกเพลินเพชรลุยงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 38 
ทต.เขาบางแกรก คืนความสุขให้คนในชาติ [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.บ่อยาง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.ดงขวาง โครงการก่อสร้างขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตร คสล.บริเวณสระหลวง [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ดงขวาง โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกภายในเขต อบต.ดงขวาง [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 53 


โครงการพัฒนาตำบลนมแม่ สู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กตำบลทุ่ [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 61 
   
วัดน้ำพุ

 
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง สน.คท. มท 0808.2/ว1370  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1380  [ 19 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1382  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว23  [ 19 ส.ค. 2557 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1378  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีมิถุนายน 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1365  [ 18 ส.ค. 2557 ]
โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ของราชบัณฑิตยสถาน สน.กศ. มท 0893.2/ว1373  [ 18 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1372  [ 18 ส.ค. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่โปสเตอร์ สปอต/สารคดีวิทยุ ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สล. [โปสเตอร์แบบ 1] [โปสเตอร์แบบ 2] [สปอต/สารคดีวิทยุ]  [ 18 ส.ค. 2557 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1374  [ 18 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 26 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1362  [ 15 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 25 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1361  [ 15 ส.ค. 2557 ]
ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว22  [ 15 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/รองนายก อปท.) พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/57 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1371 [รายชื่อ]  [ 15 ส.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 15 ส.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1352  [ 15 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1364 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2557 ]
การตรวจสอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ สน.บถ. มท 0809.6/ว38  [ 15 ส.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลด้านกีฬาและนันทนาการที่ต้องใช้พื้นยางสังเคราะห์ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1363  [ 15 ส.ค. 2557 ]
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1356  [ 15 ส.ค. 2557 ]
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว85  [ 14 ส.ค. 2557 ]
สรุปผลการสัมมนาหัวข้อ (รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน... Know the ASEAN Ways, Play the ASEAN Roles) กจ. มท 0802.4/ว1355  [ 13 ส.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว57  [ 13 ส.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวาจาระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว44  [ 13 ส.ค. 2557 ]
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญฯ (ด่วนมาก) [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่อปท. (15 ส.ค. 57) [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการชลประทานเพื่อรองรับภารกิจ ถ่ายโอนการบริหารจัดการน้ำจากกรมชลประทานให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น” [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
เปลี่ยนแปลงการประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557(ด่วน ที่สุด) [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปทงตามแนวทางคำสั่ง คสชงที่104/2557ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (เอกสารแบบประเมินตนเองที่ อปท.ต้องจัดทำ) [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 316 
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 19 สิงหาคม 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 442 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 15 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 117 
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตให้แก่อปท. ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว(ด่วนที่สุด) [ 15 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 102 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 138 
ประกาศตามมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2557 [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 172 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2557 [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 188 
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 109 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 187 
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
การโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะงวด 4/2557 [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 123 
รายงานผลการพิจารณาอนุมัติคอมพิวเตอร์ [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 263 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 142 
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศ ปปช. [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 99 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบ [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 285 
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 176 
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 223 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0535630 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com