ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี นวก.เงินและบัญชีอยากย้าย (22 ก.ย. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5 (22 ก.ย. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เรียนถามผู้รู้ผดดที่เรียนโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลั (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 415  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 4193  ตอบ 26
อบต.สุขฤทัย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง ขอข้อมูลบรรยายสรุป (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 223  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี คุณสมบัติครูผู้ดูแลเด็ก (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 61  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 2212  ตอบ 5
ทต.หนองขาหย่าง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ค่ะ (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เรียกเงินบำเหน็จคืน (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 64  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เส้นทางสายหนองผักบุ้ง-ป่าอ้อ ทำไมไม่หน่วยงานมาทำให้ดีกว่านี้บ้างเลย ประชาชนที่ต้ (13 ก.ย. 2557)    อ่าน 57  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี จพง.ธุรการ ต้องการโอนย้าย (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 261  ตอบ 8
สถ.จ.อุทัยธานี การบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 80  ตอบ 0
อบต.บ้านบึง ทางเข้าข้างคลองวังตอแย่มาก (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 1
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมศาลาอเนกป [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.น้ำซึม ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พ.ศ.2557 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ทัพหลวง แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแก [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.ตลุกดู่ โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์งานอาชีพ ครั้งที่ 3 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.เกาะเทโพ ร่วมต้อนรับคณะ "จักรยาน CAR FREE DAY" [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ทุ่งพง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำซึม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ทุ่งพง โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากทันตสุขภาพในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.น้ำซึม ต้อนรับคณะทำงานเพื่อนเดินทาง 12 นำโดย พลตรีไพรัช วิมุกตะลพ ทัศนศึกษาดูงานวัดสังก [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.ทองหลาง ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองใหม่ จังหวัดนครปฐม [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
อบต.ทองหลาง กิิจกรรม ออกลังกาย ด้วยการเต้นแอโลบิค [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 72 


โครงการพัฒนาตำบลนมแม่ สู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กตำบลทุ่ [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 86 
   
วัดน้ำพุ

 
 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1636  [ 22 ก.ย. 2557 ]
ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1635  [ 22 ก.ย. 2557 ]
การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1629  [ 22 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1599  [ 15 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 125 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (ด่วนที่สุด) [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557(1เมษายน2557ถึงวันที่30กันยายน2557) [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 156 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์ฑัฒนาเด็กเล็ก ปีงปม. พ.ศ. 2557 (งวดที่ 3) [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 309 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักาาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 192 
หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ "หริภุญไชยเกมส์" [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูผู้ดุแลเด็กหรือผู้ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรม [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 65 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณพ.ศ.2558-2561 และกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรภาครัฐจังหวัดอุทัยธานี [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 64 
การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 137 
การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 105 
การกันเงินงบประมาณปี 2557ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี 2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 88 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 75 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 127 
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 102 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 107 
การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 105 
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 10ล้านบาท [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 72 
การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ด่วนที่สุด) [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 243 
นิติกรรมที่ดิน เดือนสิงหาคม 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 134 
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 10ล้านบาท [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
ขอความร่วมมือสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลา [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
การนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0548184 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com