ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 3508  ตอบ 22
อบต.เมืองการุ้ง แฟชั่นน่ารักสาวอวบ คนอ้วน www.เสื้อผ้าคนอ้วน.comกับแฟชั่นใหม่ที่สาวร่างท้วมไม่คว (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 137  ตอบ 0
อบต.ระบำ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.เขาบางแกรก เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 108  ตอบ 13
สถ.จ.อุทัยธานี ส่งรายงานบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสระ (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รับโอนย้าย พนง. (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง รับโอนย้าย ข้าราชการ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ใดในจ.อุทัย ต้องการรับบรรจุพนักงานการเงินบ้าง (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 160  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการศึกษาหาที่โอนย้าย (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 61  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 8748  ตอบ 85
อบต.หนองกลางดง ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 1244  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนต้องการย้าย (17 ก.ค. 2557)    อ่าน 715  ตอบ 0
อบต.เมืองการุ้ง Happy Birthday To You (17 ก.ค. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่เทียนงดเหล้าเข้าพรรษา อบต.เจ้าวัด (16 ก.ค. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซอมแซมถน [ 2 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประชุมผู้บริหาร และ ปลัด อปท.ในเขตอำเภอ หนองฉาง 10 แห่ง โดนมี นอภ.หนองฉาง , ท้อง [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.สะแกกรัง นายกเพลินเพชร หมั่นมาก ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างถนน [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ทองหลาง ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อสม. ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.เมืองการุ้ง โครงการปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดอง คืนสู่สังคมไทย [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.เกาะเทโพ โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 31 
อบต.เกาะเทโพ เปิดโครงการค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.ทองหลาง กิจกรรม เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.ทองหลาง กิจกรรมแข่งกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.ทุ่งโพ ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.ทุ่งโพ โครงการพัฒนาตำบลนมแม่ สู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กตำบลทุ่ [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.เกาะเทโพ เปิดโครงการเด็กรุ่นใหม่ห่างไกลโรค มือ เท้า ปาก ยิ้มสวย ฟันใส เด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภ [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 64 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 23 


โครงการพัฒนาตำบลนมแม่ สู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กตำบลทุ่ [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 18 
   
วัดน้ำพุ

 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1245 [ประกาศรายชื่อฯ]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1231  [ 23 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55  [ 23 ก.ค. 2557 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ สน.บถ. มท 0809.4/ว1232  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1221 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) สน.สส. มท 0891.4/ว1222  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557" สน.กศ. มท 0893.3/ว1212  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว1206  [ 18 ก.ค. 2557 ]
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1211  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศของ อปท. โดยคณะทำงานฯ (Core Team) ในด้านที่ 1 (ด้านการบริหารจัดการ) และด้านที่ 4 (ด้านการบริการสาธารณสุข) สน.มถ. มท 0892.4/ว1201 [ข้อเสนอแนะ ด้าน 1] [ข้อเสนอแนะ ด้าน 4]  [ 18 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญประชุม [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
แบบรายงานตัวชี้วัด "การนำแผนชุมชนสุ่แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ" [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
การดำเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษา "ครูผู้ดูแลเด็ก" ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 101 
ขอเชิญประชุม [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 127 
แบบฟอร์มการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 314 
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 1 
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่3/2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 1 
การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 1 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 77 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗" [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
หารือการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) ด่วนที่สุด [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.สง2556 (ด่วนมาก) [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลู฿กข้าวนาปี ปี2557/58 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 30 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2558 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 101 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
แนวทางการรวบรวมประมาลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมุลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป [ 21 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
การขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี2557 [ 21 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0524954 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com