ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (28 มิ.ย. 2558)    อ่าน 12423  ตอบ 115
อบต.ระบำ อยากทราบว่าที่ วัดป่าศรัทธาธรรม มีงานยกช่อฟ้าอุโบสถ แล้วทอดผ้าป่าสามัคคีจริงรึเป (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 9235  ตอบ 89
ทต.หาดทนง เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดทนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 5924  ตอบ 24
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 58  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานการเงินมีที่ไหนว่างบ้างคะ (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 142  ตอบ 6
อบต.ระบำ ขอความช่วยเหลือ (22 มิ.ย. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ทุ่งโพ การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (18 มิ.ย. 2558)    อ่าน 147  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (16 มิ.ย. 2558)    อ่าน 4308  ตอบ 12
อบต.บ่อยาง สอบถามครับ ทางอบต.บ่อยางมีรับสมัครงานไหมครับ (16 มิ.ย. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 0
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ เว็บไซต์เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มิ.ย. 2558)    อ่าน 10409  ตอบ 42
สถ.จ.อุทัยธานี ทต.เมืองการุ้ง รับโอนย้าย (12 มิ.ย. 2558)    อ่าน 1560  ตอบ 19
อบต.ท่าโพ  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มิ.ย. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ด่วน) (11 มิ.ย. 2558)    อ่าน 123  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (10 มิ.ย. 2558)    อ่าน 63  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขอร้องเรียนกับท้องถิ่นอุทัยธานี (9 มิ.ย. 2558)    อ่าน 3315  ตอบ 11
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพเรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รั [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 24 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพเรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอา [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกหม้อ ตำบลโคกหม้อรับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2559-2563) [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.สุขฤทัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561 [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) [ 3 เม.ย. 2558 ] อ่าน 70 


ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วัดพระพุทธบาทเขารวก ตำบลวังหลุ [ 24 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 17 
   
วัดน้ำพุ

 
 
เร่งรัดการกรอกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1348  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1337 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1336  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1327 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว28  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1334  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1335  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9234-9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1304  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.9/ว22  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1330  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1329  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศเกณฑ์การผ่านการทดสอบ V-NET ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกาาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว1308  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1310 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1323  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สน.บถ. มท 0809.7/ว3436  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลโครงการประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1322  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
แนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1324  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1301  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1321  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน สน.กศ. มท 0893.4/ว1305  [ 25 มิ.ย. 2558 ]
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ (สร้างคนด้วย STEM ในโรงเรียน) สน.กศ. มท 0893.2/ว1299  [ 25 มิ.ย. 2558 ]
ทรงกระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1307  [ 25 มิ.ย. 2558 ]
การเปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 1-3 สน.กศ. มท 0893.2/ว1296  [ 25 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน "ระบบอนุมัติโดยนายทะเบียนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ในโปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน "ระบบอนุมัติโดยนายทะเบียนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ในโปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 97 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท. (มิ.ย.58) [ 28 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 100 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 70 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ ปี 2558 ไตรมาส 3 เพิ่มเติม [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 21 
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 82 
การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
ขอส่งคู่มือประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ด่วนที่สุด) [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 29 
การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาสามปีตามระยะเวลาที่กำหนด [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุ2012 และคำแนะนำสำหรับประชาชน [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น 2559 [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 36 
การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ. เรื่อง(ร่าง) แผนการกระจายอำนาจ (ฉบับที่3)พ.ศ. ... และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่3) [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 29 
ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 53 
ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรและสมาชิก ประจำปี 2558 [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 37 
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ด่วนที่สุด) [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 51 
การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน จัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 21 
แจ้งการเงินโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก(ตกเบิก) [ 25 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 176 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนมาก) [ 24 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 106 
คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ 2012 (ด่วนที่สุด) [ 24 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 43 
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 72 
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 81 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558 [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 43 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (18 มิ.ย. 2558)    อ่าน 147  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0651653 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com