ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ค่ะ (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 404  ตอบ 1
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ค่ะ (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 427  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (23 เม.ย. 2557)    อ่าน 2786  ตอบ 10
สถ.จ.อุทัยธานี อยากย้ายกลับไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (23 เม.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 6980  ตอบ 71
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัตการกลับบ้าน (21 เม.ย. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ วัดป่าอ้อจะมีการเททองหล่อพระวันที่ 12-14 เม.ย 57 หรอค่ะ (21 เม.ย. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนการศึกษาต้องการย้าย (18 เม.ย. 2557)    อ่าน 87  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนต้องการกลับบ้าน (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 132  ตอบ 3
ทต.เขาบางแกรก จะทำอย่างไรดี (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ทำไม ตำแหน่งพัสดุสอบเปลี่ยนสายงานไปเป็นตำแหน่งอื่นกันหมด (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 6150  ตอบ 44
อบต.ไผ่เขียว รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.ทุ่งโพ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนที [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ได้กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพสมัย [ 27 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 58 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.เกาะเทโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 25 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.อุทัยธานี พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2557 [ 25 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อยาง สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลบ่อยาง [ 25 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.อุทัยธานี ประชาสัมพันธ์ส่งประกาศสอบราคา [ 25 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อยาง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ทางข้าม ภายในพื้นที่ตำบลบ่อยาง [ 25 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี ประชาสัมพันธ์การสอบราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ใน [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ตลุกดู่ ธกส.สาขาทัพทัน ร่วมให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเกิดเหตุวาตภัยขึ้ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ตลุกดู่ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเกิดเหตุวาตภัย [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.เกาะเทโพ โครงการ "ชาวเกาะเทโพใส่ใจควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2557" [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


ประชุม อปพร.ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ] อ่าน 70 


ลงปฏิบัคิงาานแปลงตัวอย่าง ศก.พอเพียง (วันที่ 2) 570307 [ 7 มี.ค. 2557 ] อ่าน 69 
   
วัดน้ำพุ

 
 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว636  [ 24 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว635  [ 24 เม.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียนครั้งที่ 2 สน.สส. มท 0891.3/ว 634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว 628 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2557 ]
การขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน กค. มท 0803/ว 632  [ 24 เม.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว630  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12 สน.บถ. มท 0809.4/ว631  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว623  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว933  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว610  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว609  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว608  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว607  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว625  [ 22 เม.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว626  [ 22 เม.ย. 2557 ]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว622  [ 22 เม.ย. 2557 ]
การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ สล. มท 0801.2/ว604  [ 22 เม.ย. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว47 [รายชื่อ]  [ 22 เม.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.มถ.  [ 21 เม.ย. 2557 ]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว619  [ 21 เม.ย. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการและหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว618  [ 21 เม.ย. 2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว612  [ 21 เม.ย. 2557 ]
การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว616  [ 21 เม.ย. 2557 ]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด (ด่วนที่สุด) [ 25 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 8 
จดหมายข่าว จากกลุ่มงานการเงินฯ [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 160 
แจ้งการโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด) [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 192 
ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาท้องถิ่น ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 2 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 148 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 25 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๗ (ด่วนที่สุด) [ 25 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ หลักสูตร๗วัน รุ่นที่๓๓และ๓๔ (ด่วนที่สุด) [ 25 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 1 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก ประจำปี งปม.2557(งวดที่2) [ 25 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 7 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน2557) [ 25 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 4 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 25 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 5 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 24 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1 [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 69 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศง๒๕๕๗ งวดที่๒(เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗) ด่วนที่สุด [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 100 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 85 
การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 18 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 149 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ [ 18 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 62 
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 (ด่วนที่สุด) [ 18 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 140 
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน [ 17 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 0  
เรื่องการโยกย้ายทหาร มา เป็น อบต มีตำแหน่งงานว่าง หรือปล่าว ครับ (18 มี.ค. 2556)    อ่าน 374  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0490665 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com