ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี ต้องการย้ายหาประสบการณ์ (15 พ.ย. 2560)    อ่าน 120  ตอบ 2
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ปรึกษาการขอเปิดกรอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (8 พ.ย. 2560)    อ่าน 10214  ตอบ 38
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามเรื่องหัวเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคณะกรรมการกำหนดราคาหรือตรวจการจ้างได้ไห (8 พ.ย. 2560)    อ่าน 62  ตอบ 1
อบต.วังหิน หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.เมืองการุ้ง หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 83  ตอบ 0
อบต.เมืองการุ้ง หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 116  ตอบ 0
อบต.หนองจอก หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.หูช้าง หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บ้านบึง หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.หนองบ่มกล้วย หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 188  ตอบ 0
ทต.ลานสัก หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ลานสัก หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ประดู่ยืน หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 111  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพ [ 10 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 7 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพ [ 10 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหร [ 3 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน [ 2 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ [ 27 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ [ 27 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดงานพิธีถวายดอ [ 19 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคล [ 19 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อทรายหยาบและกระสอบทราย [ 18 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 16 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ [ 12 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 30 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน [ 8 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 8 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปร [ 8 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) [ 30 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 30 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
   

วัดน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2542 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2560 ]
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร กค. มท 0803.3/ว2540  [ 16 พ.ย. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 16 พ.ย. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2518  [ 16 พ.ย. 2560 ]
การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6499  [ 16 พ.ย. 2560 ]
การจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ ด่วนมาก กยผ. มท 0815.2/ว2503  [ 16 พ.ย. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว9504  [ 15 พ.ย. 2560 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและขอประเมินวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2511 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2498  [ 15 พ.ย. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 2 กพส. มท 0810.5/ว2478  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2486  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2513  [ 15 พ.ย. 2560 ]
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2514  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2512  [ 15 พ.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2515  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552 และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท.พ.ศ.2553 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2517  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2499 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด กพส. มท 0810.5/ว6473  [ 14 พ.ย. 2560 ]
แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนชื่อและการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.6/14141,14138  [ 14 พ.ย. 2560 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตาม เร่งรัด ให้ อปท.ในเขตจังหวัดรายงานข้อมูล และยืนยันสถานะการรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2454  [ 14 พ.ย. 2560 ]
ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2485  [ 14 พ.ย. 2560 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว2422  [ 13 พ.ย. 2560 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา กศ. มท 0816.3/ว2481  [ 13 พ.ย. 2560 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว2480  [ 13 พ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร ) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14148-14218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2560 ]
การบันทึดข้อมุลการใช้เงินสะสมของ อปท.ผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.  [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 17 
การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการ Matching Funds [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 56 
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ด่วนที่สุด) [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 38 
การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ด่วนที่สุด) [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 51 
การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 25 
การโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 24 
การโอนสินทรัพย์กรณีเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว (ด่วนที่สุด) [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 20 
ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 24 
สรุปการนโยบายของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ระดับประเทศ ประจำปี 2560 (ด่วนที่สุด) [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 21 
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ2561 [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 15 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน ต.ค. 60) [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 59 
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน 3 กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 36 
การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่างๆของสำงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 30 
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 77 
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด) [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 52 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด) [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 36 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิตฯ ต.ค. 60 (ด่วนที่สุด) [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 80 
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 4/60 [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 65 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม2560) ด่วนที่สุด [ 13 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 55 
การโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 66 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำรึด้านสาธารณสุข [ 13 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 53 
ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 13 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 33 
โครงการ การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ [ 13 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 30 
แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สด) [ 13 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 61 
แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 35 
 
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 18 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ของถนน หมู่ที่ 2, 13, 14 ตำบลทัพ [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองไผ่แบน [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอ [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแ [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอ [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอ [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
ถนนในหมู่บ้าบ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 2833  ตอบ 1  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 1,361,986 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com