ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ไหนรับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้าง (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 65  ตอบ 3
อบต.น้ำซึม มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการที่ไหนว่างบ้างค่ะ (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี บุคลากรที่ไหนว่างบ้างครับ (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 11527  ตอบ 109
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนที่ไหนว่างบ้างค่ะ (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 249  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี ขอร้องเรียนกับท้องถิ่นอุทัยธานี (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 2937  ตอบ 10
อบต.หนองนางนวล https://www.youtube.com/watch?v=Q3bKkP-YA04&feature=youtu.be (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.พลวงสองนาง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บร (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 844  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี อปท.ใดต้องการรับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการบ้างคะ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 83  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี การใช้ ป.โท ลดระยะเวลาในการบริหาร (17 ก.พ. 2558)    อ่าน 754  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ไหนรับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้าง (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 241  ตอบ 3
อบต.วังหิน ขอสอบถามตำแหน่งคับ (12 ก.พ. 2558)    อ่าน 51  ตอบ 1
ทต.ลานสัก เมื่อไหร่เทศบาลจะมีการจัดระเบียบทางเท้า (10 ก.พ. 2558)    อ่าน 71  ตอบ 5
ทต.ลานสัก อยากไปอยู่ด้วย (10 ก.พ. 2558)    อ่าน 241  ตอบ 1
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 13 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดย [ 13 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 18 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.บ้านไร่ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมัคร [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ไผ่เขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตหมู่ที่19 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ไผ่เขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตหมู่ที่22 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.สุขฤทัย เรื่องจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางซอย สระหลวง [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินแจง ศูนย์ 73 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง แจกผ้าห่มกันหนาว [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินแจง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายมานิตย์ โห้ธัญการ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินแจง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านนอก ม.3,4 บ้านตานาด [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองการุ้ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 12 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.ตลุกดู่ โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 147 


โครงการพัฒนาตำบลนมแม่ สู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กตำบลทุ่ [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 167 
   
วัดน้ำพุ

 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว19  [ 24 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้ง อปท. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.4/ว366  [ 24 ก.พ. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว365  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว1066  [ 23 ก.พ. 2558 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1117  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/2914  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว348  [ 19 ก.พ. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว351 [รายชื่อหน่วยงานฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2558 ]
เร่งรัดการรายงานข้อมูลคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว352  [ 19 ก.พ. 2558 ]
ผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนงาน (World Friends Korea (WFK) Advisors Program) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว356  [ 19 ก.พ. 2558 ]
การประชุมหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว17  [ 18 ก.พ. 2558 ]
การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ สน.กม. มท 0804.4/ว347  [ 18 ก.พ. 2558 ]
ขอเปลี่ยนห้องการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สน.พส. มท 0810.3/ว349  [ 18 ก.พ. 2558 ]
ขอเปลี่ยนห้องการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สน.พส. มท 0810.3/ว15  [ 18 ก.พ. 2558 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว37  [ 18 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการปฏิบัติตามโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 51 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงปม.2558 (ถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน) (ด่วนที่สุด) [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 72 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยครองชีพผู้รับบำนาญราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.15) พ.ศ. 2558 (ด่วนมาก) [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 39 
แบบรายงานข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ อปท.(ไฟล์ Excel) (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 119 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ งวดที่ 1 ประจำปีงปม. 2558 [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 88 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ม.ค.58 [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 115 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. งวดที่ 1/58 [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 91 
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 115 
เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558(เงินอุดหนุน) [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 12 
เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558(ส่วนแผน) [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 11 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 8 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 30 
การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 51 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 40 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 25 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 86 
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน(เพิ่่มเติม) [ 18 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 124 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด) [ 17 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 74 
ขอให้รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ตามแบบรายงาน [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 88 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 46 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์ข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ(ด่วนที่สุด) [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 166 
สำรวจข้อมูลความต้องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลสาธารณะ (ด่วนที่สุด) [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 130 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการราางวัลพระปกเกล้า ประจำปีพ.ศ.2558 [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 34 
รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่11 [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 39 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา3ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 80 
 
 


พรมเช็ดเท้าทอมือ
 
การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 117  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0611627 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com